Red Is The Colour Of Your Life

Radon spectrum
Every element has it’s own spectrum, like a fingerprint. All elements emit when heated, or absorb when transilluminated, light. This light consists of an unique composition of different wavelengths that gives an emission spectrum or an absorption spectrum.

Emissionsspektrum radon
Alla grundämnen avger vid upphettning eller absorberar vid genomlysning, ljus. Detta ljus består av en unik sammansättning olika våglängder som kan delas upp i emissions- och absorptionsspektrum. Varje grundämne har sitt eget spektrum, som ett fingeravtryck.

 

 

RED IS THE COLOUR OF YOUR LIFE 

What’s beautiful and useful in nature can also be dangerous. What we care for can be a threat. I’m interested in the field between the visible and the invisible.

The bedrock of the Åland Islands consists almost entirely of red rapakivi granite. One can find the red stone everywhere: used in roads, soccer grounds, old churches, and as foundation to new housing. Together with the surrounding sea, beautifully shaped red cliffs create a visual identity and attracts tourism. The landscape holds a huge emotional, cultural and financial value.
However, rapakivi granite is a magmatic mineral that contains an elevated amount of uranium. It decays into radium and radon, an odourless and colourless lung cancer-provoking gas that infiltrates ground water and houses. Due to geological factors, building techniques, and climate, the amount of radon indoors is higher in Finland than in most other countries. At Åland Islands only very few test their home’s indoor air although it is known that the findings of radon here on an average are higher than in other Finnish homes.
We often choose to close our eyes and keep on living with something, or someone, though we know it’s not good for us.
My work consists of photographs from a rapakivi quarry combined with pictures of naked backs with traces of the red stone or illness that has affected them. In a video radon becomes visible with the help of it’s emission spectrum.

-

Det som är vackert och användbart i naturen kan också vara farligt. Projektet Red is the Colour of Your Life rör sig i fältet mellan det synliga och det vi inte kan se.

Ålands berggrund består nästan helt av rapakivigranit. Den röda stenen syns överallt. I grusvägar, på gårdsplaner, i ladugårdar och gamla kyrkor. Släta röda klippor skapar tillsammans med havet en visuell identitet och lockar turister. I landskapet finns ett emotionellt, kulturellt och ekonomiskt värde. Men rapakivi är en magmatisk mineral som innehåller en förhöjd halt av uran. När uran sönderfaller i radium bildas den radioaktiva ädelgasen radon som är lukt- och färgfri och tar sig inomhus och orsakar lungcancer vid långvarig exponering. Radonhalterna i inomhusluft i Finland är bland de högsta i världen. På Åland är ytterst få intresserade av att mäta radon i sina hem, trots att radonhalterna här är högre än genomsnittet i Finland.

I sitt arbete frågar Maria Rosenlöf, själv ålänning, varför öborna liksom många av oss andra ofta väljer att fortsätta leva med något, eller någon, fast vi vet att det kan vara skadligt för oss. Gör vi det för att vi vill, för att vi inte vill ta konsekvenserna eller är det så att vi inte har något val?

I gallerirummet blandas fotografier från stenbrott med bilder på ryggar som visar spår av det röda gruset eller sjukdom som har påverkat dem. I ett videoverk visualiseras också radon genom dess emissionsspektrum och på så sätt synliggörs det osynliga.

Centrum För Fotografi, Stockholm 2020


Fakta
- När radon sönderfaller bildas radondöttrar som fastnar på damm- och rökpartiklar som vi andas in. De samlas i luftvägarna där de avger strålning som skadar lungorna och orsakar lungcancer.
- Radongasen sipprar in genom husgrunder från grus- och sandåsar och sprickor i berggrunden. Hushållsvatten som tas från borrbrunnar kan också innehålla radon som vi andas in när vattnet förångas.
- Att radonhalterna i inomhusluften i Finland är så höga beror på berggrund, byggteknik och klimat. Uranhalten i Finlands granitrika berggrund och jordmån är en av de högsta i världen. Alla graniter är relativt anrikade på mineraler som innehåller radioaktiva komponenter.
- Åland uppstod för cirka 1580 miljoner år sedan när en stor förkastningsspricka, dagens Bottenviken, öppnade sig och ett enormt utflöde av rapakivismältor vällde upp genom jordskorpan.
- De två största rapakiviområdena i Finland finns i sydväst på Åland och i sydost i Viborgsmassivet. Mineralen kan också hittas i bland annat i Sverige, USA, Brasilien, Kina och på Grönland.
- Rapakivi är ett internationellt samlingsnamn för yngre graniter. Namnet är finskt och betyder vittrad sten. 


Using Format